Privaatsuspoliitika

Kinnine aktsiaselts Valentis Baltic (edaspidi – Valentis Baltic või Meie), täites Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ (Isikuandmete kaitse üldmäärus) kehtetuks tunnistamise kohta, tunnistades isikuandmete kaitse tähtsust ning austades iga andmesubjekti privaatsust, avaldab käesoleva privaatsuspoliitika (edaspidi – Privaatsuspoliitika).
Privaatsuspoliitika - see on kodulehe www.biocell.ee (edaspidi – Koduleht) külastajatele (edaspidi - Teie või Andmesubjekt) ettenähtud dokument. Käesolevas Privaatsuspoliitikas esitatakse teave selle kohta, millisel viisil ning eesmärkidel me kogume Teie isikuandmeid, kuidas neid hallatakse, milliseid vahendeid Valentis Baltic rakendab isikuandmete turvalisuse tagamiseks ning teiste Teie isikuandmete kaitsega seotud küsimuste asjus.
Seda Kodulehte lehitsedes Te nõustute käesoleva Privaatsuspoliitika sätetega ja kinnitate, et lugesite läbi ja saite aru kõikidest Privaatsuspoliitikas esitatud tingimustest.
1. Privaatsuspoliitikas kasutatavad põhimõisted
1.1.Määrus või GDPR - Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute isikuandmete kaitse kohta nende töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus);
1.2. isikuandmed – igasugune teave Andmesubjekti (füüsilise isiku) kohta, kelle isikusamasus on tuvastatud või kelle isikusamasuse saab tuvastada otseselt või kaudselt mingi identifikaatori abil, näiteks eesnime ja perekonnanime, isiku identifitseerimise numbri, asukoha andmete ja interneti identifikaatori abil või ühe või mitme selle füüsilise isiku füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, psüühilise, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse alusel;
1.3. andmete töötlemine – automatiseeritud või automatiseerimata vahendite kaudu isikuandmete või isikuandmete kogudega tehtav toiming või toimingute jada, näiteks andmete kogumine, salvestamine, sorteerimine, süstematiseerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, saamine, nendega tutvumine, kasutamine, avaldamine edastamise, levitamise või muul moel kasutatavaks muutmise teel, samuti kõrvutamine või ühendamine teiste andmetega, piiramine, kustutamine või hävitamine;
1.4. andmete haldaja – UAB Valentis Baltic, juriidilise isiku kood 305551957, asukohaaadress Molėtų pl. 11, LT-08409 Vilnius, Leedu Vabariik;
1.5. andmete töötleja – füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, agentuur või muu asutus, kes meie nimel töötleb Teie isikuandmeid;
1.6. andmete saaja – füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, agentuur või muu asutus, kellele avaldatakse isikuandmed, pole tähtis, kas kolmas osapool või mitte;
1.7. kolmas osapool – füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, agentuur või muu asutus, kes ei ole Andmesubjekt, andmete haldaja, andmete töötleja, või isikud, kellel lubatakse andmete haldaja või andmete töötleja otsese volituse alusel isikuandmeid töödelda;
1.8. andmesubjekti nõusolek – mistahes vabal tahtel antud, konkreetne ja üheselt mõistetav, asjakohaselt informeeritud Andmesubjekti tahteavaldus või üheselt mõistetavad toimingud, millega ta nõustub tema isikuandmete töötlemisega;
1.9. muud Privaatsuspoliitikas kasutatavad mõisted vastavad BDAR, Leedu Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seaduses (edaspidi – ADTAĮ) ja Leedu Vabariigi elektroonilise side seaduses (edaspidi – ERĮ) kasutatavatele mõistetele.
2. Milline on käesoleva Privaatsuspoliitika ulatus?
Privaatsuspoliitika hõlmab neid juhte, kui me töötleme Teie isikuandmeid, mida Te võite esitada:
2.1. külastades meie Kodulehte;
2.2. osaledes meie lojaalsusprogrammides, registreerudes loteriides, mängudes ja konkurssidel, täites küsimustikke ja kommenteerides;
2.3. tellides meie uudiskirja;
2.4. pöördudes meie poole telefonitsi või epostitsi;
2.5. ostes meilt tooteid ja teenuseid;
2.6. samuti neil juhtudel, kui saame Teie isikuandmed, lepingute täitmisel meie partnerite või klientidega, juriidiliste isikutega, kui Te olete nende töötaja või esindaja.
3. Millistest põhimõtetest juhindutakse Teie isikuandmete töötlemisel?
Valentis Baltic tagab, et Teie isikuandmeid töödeldakse kinni pidades nendest peamistest andmekaitse põhimõtetest:
3.1. Teie isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, ausalt ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõte);
3.2. Teie isikuandmeid kogutakse vaid kindlaksmääratud, selgesti piiritletud ning seaduslikel eesmärkidel ega töödelda edaspidi nende eesmärkidega kokkusobimatul viisil. Isikuandmete edasist töötlemist arhiivi-, avaliku huvi, teadus- või ajaloouuringute või statistilistel eesmärkidel ei peeta esialgsete eesmärkidega kokkusobimatuks (eesmärgi piiramise põhimõte);
3.3. Valentis Baltic poolt töödeldavad isikuandmed on adekvaatsed, asjakohased ja vaid need, mida vajatakse nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks (andmete hulga vähendamise põhimõte);
3.4. Teie isikuandmed on täpsed ja vajaduse korral uuendatavad. Me kohustume rakendama kõiki mõistlikke meetmed tagamaks, et ebatäpsed isikuandmed, võttes arvesse nende töötlemise eesmärke, kustutatakse või parandatakse viivitamata (täpsuse põhimõte);
3.5. isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Teie tuvastamist mitte kauem kui on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Isikuandmeid võib säilitada pikema aja jooksul tingimusel, et isikuandmeid töödeldakse üksnes avalikes huvides arhiveerimise, teadusliku või ajaloolise uurimistöö eesmärgil või statistilistel eesmärkidel vastavalt Määruse artikli 89 lõikele 1 tingimusel, et rakendatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mida nõutakse käesoleva Määruse alusel Andmesubjekti õiguste ja vabaduste kaitsmiseks (säilitamiskestuse piiramise põhimõte)
3.6. isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete piisava turvalisuse asjakohaste tehniliste või organisatsiooniliste meetmete abil, sealhulgas kaitse andmete loata või ebaseadusliku töötlemise ning tahtmatu kaotsimineku, hävimise või kahjustamise eest (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte);
3.7. andmete haldaja vastutab ülaltoodud põhimõtete järgimise eest ja peab suutma nende järgimist tõendada (aruandekohustuse põhimõte);
3.8. andmed edastatakse töötlejatele ja andmete saajatele, kui selleks on seaduslik alus ja/või kohustus.
4. Milliseid Teie andmeid Me töötleme?
Valentis Baltic poolt töödeldavad isikuandmed ning töötlemise eesmärgid:
4.1. kui lehitsete meie Kodulehte ning meie teisi sotsiaalvõrke, võime koguda järgmisi Teie andmeid: teave andmesubjekti kasutatava brauseri, IP-aadressi, klõpsatud linkide, muude enne Kodulehte külastatud veebisaitide kohta, nimi, profiilifoto, sugu, sidemed ja mis tahes muu teave, mida klient nõustub kolmandate isikute veebisaitide kaudu jagama (nt kui Facebookis klõpsab " Meeldib");
4.2. vastates teie palvetele, päringutele, kommentaaridele või teenindades Teid muudel viisidel, võime koguda teie kohta järgmist teavet: nimi, perekonnanimi, allkiri, aadress, telefoninumber, kontaktandmed side pidamiseks, kaebuses, palves või taotluses näidatud asjaolud, kaebuse, palve või avalduse läbivaatamise tulemus, muud kaebuses, palves või avalduses näidatud andmed (sealhulgas tundlikud isikuandmed);
4.3. ostu-müügi eesmärgil, et saata Teile tellitud tooted ja teenused, sealhulgas tellitud toodete või näidiste saatmine, võime Me koguda järgmisi Teie andmeid: nimi, perekonnanimi, postiaadress, e-posti aadress, kodune telefoninumber, mobiiltelefoni number, tellimuste ajalugu, maksete ajalugu, makseteave (st pangaandmed), tellimuste ajalugu, soovinimekiri, vanus, sugu, teave Teie tellitud toodete kohta ja muu Teie tellimuse täitmisega seotud teave;
4.4. töödeldes Teie isikuandmeid Teie nõusoleku alusel otseturunduse eesmärgil, pakkudes tooteid ja teenuseid: me võime koguda neid Teie isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, töökoht, ametikoht, ostuharjumused ja eelistused, ostuajalugu, makseteave (nt pangateave) ja maksete ajalugu.
5. Kui kaua me töötleme Teie isikuandmeid?
Tagame, et Teie isikuandmeid töödeldakse lähtudes BDAR-is ning teistes seadusaktides sätestatud tähtaegadest ja korrast.
5.1. Isikuandmeid töödeldakse Valentis Baltic mitte kauem, kui on vajalik andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks, lähtudes dokumendi või faili liigist, mis sisaldab neid andmeid;
5.2. andmesubjekti isikuandmeid säilitatakse seadustes sätestatud tähtaegade jooksul, sõltuvalt dokumendi või faili liigist, mis neid andmeid sisaldab;
5.3. isikuandmete töötlemisperioodi lõppemise järel, Teie nõudmisel või muul alusel hävitatakse isikuandmeid sisaldavad dokumendid või nende koopiad taastamist mittevõimaldaval viisil;
5.4. isikuandmeid sisaldavad alaliselt säilitatavad dokumendid antakse üle riiklikule arhiivile Leedu Vabariigi dokumentide ja arhiiviseaduses määratud korras.
6. Millised on meie kohustused Teie isikuandmete töötlemisel?
Isikuandmeid töödeldes me kohustume:
6.1. tagama Määruse, ADTAĮ ja teistest isikuandmete töötlemist reguleerivate seadusaktidest järgimise;
6.2. tagama Andmesubjekti õiguste rakendamise
6.3. volitama andmetöötlejaid Teie isikuandmeid nõuetekohaselt töötlema;
6.4. kontrollima, kuidas isikuandmete töötlejad täidavad oma kohustusi;
6.5. tagama isikuandmete turvalisuse, rakendades tehnilisi ja korralduslikke meetmeid;
6.6. koostama isikuandmete kaitset ja töötlemist reguleerivad sisemised õigusaktid, mitte harvem kui kord kahe aasta jooksul vaatama need üle ja vajaduse korral algatama nende muutmise;
6.7. määrama isikuandmete töötlemise ja kaitse eest vastutava isiku;
6.8. pidama andmetöötlustoimingute registrit;
6.9. konsulteerima isikuandmete töötlemise ja kaitsmise küsimustes Riikliku Andmekaitse inspektsiooniga;
6.10. teavitama Andmekaitseinspektsiooni isikuandmetega seotud rikkumisest, kui selline on juhtunud;
6.11. osutama isikuandmete töötlemise eesmärgil metoodilist abi andmetöötlejatele ja Valentis Baltic töötajatele ;
6.12. organiseerima meie töötajate koolitusi isikuandmete õigusliku töötlemise ja turvalisuse küsimustes;
6.13. täitma muid funktsioone, mis on vajalikud meie õiguste ja kohustuste nõuetekohaseks teostamiseks ja töödeldavate isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
7. Millised on Teie õigused ja kuidas neid rakendada?
Valentis Baltic tagab BDAR-i ning teiste isikuandmeid sisaldavate dokumentide töötlemist reguleerivate seadusaktide alusel kõikide Teie õiguste rakendamise:
7.1. andmesubjekt, kes esitab isikut tõendava dokumendi või on seaduseaktides kinnitatud korras või elektronside vahendite abil (kui need võimaldavad isiku õiget identifitseerimist), kinnitanud oma isikut, on tal õigus:
- saada meilt kinnitus, kas temaga seotud isikuandmeid töödeldakse ja kui selliseid isikuandmeid töödeldakse, on Andmesubjektil õigus tasuta tutvuda Valentis Baltic poolt töödeldavatele tema andmetele ning saada teavet, millistest allikatest ja milliseid tema isikuandmeid on kogutud, millisel eesmärgil, millistele andmetöötlejatele neid on ühe aasta jooksul edastatud;
- nõuda, et me parandaksime põhjendamatu viivituseta Teiega seotud ebatäpsed isikuandmed;
- esitades täiendava avalduse nõuda Andmesubjekti mittetäielike andmete täiendamist;
- nõuda, et Valentis Baltic kustutaks põhjendamatu viivituseta temaga seotud isikuandmed;
- nõuda, et me piiraksime Teie isikuandmete töötlemist;
- saada temaga seotud isikuandmeid, mille ta on meie ettevõttele esitanud struktureeritud, üldkasutatavas ja arvutiloetavas vormingus, ning tal on õigus edastada need andmed teisele andmetöötlejale;
- mitte nõustuda, et Valentis Baltic ettevõttes töödeldakse tema isikuandmeid, välja arvatud need juhud, kui me oleme kohustatud Teie isikuandmeid töötlema seaduse alusel.
7.2. me kohustume võimaldama Andmesubjektil teostada ülaltoodud õigusi, välja arvatud seadustes sätestatud juhtudel, kui on tarvis tagada:
- riigi julgeolek või kaitsmine;
- avalik kord, kuritegude ennetamine, uurimine ja avastamine või kuritegude eest vastutusele võtmine;
- riigi olulisi majandus- või finantshuve;
- ameti- või kutse-eetika rikkumiste ennetamine, uurimine ja avastamine;
- Teie enda ja/või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitsmine.
7.3. eelpool nimetatud Andmesubjekti õigusi võidakse piirata juhtudel, kui Valentis Baltic on seadusega kohustatud teie isikuandmeid töötlema ja need õigusaktid ei näe ette kehtestatud õiguste teostamist. Andmesubjekti ülaltoodud õigusi võidakse piirata ka juhtudel, kui Valentis Baltic ei ole pädev Teie taotlust täitma. Nendel juhtudel me esitame motiveeritud vastuse Teie taotluse täitmisest keeldumise kohta ja näitame kompetentse adressaadi, kes on pädev Teie taotlust läbi vaatama;
7.4. esitatav teave ning kõik teated ja toimingud on tasuta. Kui andmesubjekti taotlused on ilmselgelt põhjendamatud või ebaproportsionaalsed, eelkõige nende korduva sisu tõttu, võime:
- võtta põhjendatud tasu, võttes arvesse teabe edastamise või palutud teatiste või toimingute halduskulusid; või- võime keelduda Andmesubjekti taotlusel meetmete võtmisest.
7.5. Valentis Balticl lasub kohustus tõendada, et taotlus on ilmselgelt põhjendamatu või ebaproportsionaalne;
7.6. Valentis Baltic vaatab andmesubjekti taotluse läbi ja annab vastuse hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates Teie päringu saamisest.
7.7. Vastus esitatakse riigikeeles Andmesubjekti valitud viisil (posti teel, isiklikult või elektrooniliselt);
7.8. kahtluse korral Andmesubjekti töödeldavate isikuandmete töötlemise õigsuses või seaduslikkuses peatab Valentis Baltic nende andmete töötlemise ning kontrollib nende isikuandmete töötlemise seaduslikkust ja seaduslikkust;
7.9. kui tuvastatakse, et Andmesubjekti isikuandmed on ebaõiged, puudulikud või ebatäpsed, me parandame, või täiendame neid viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates sellest asjaolust teadasaamise päevast;
7.10. Kui tehakse kindlaks, et Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või pettuse teel, hävitame Teie õigusvastaselt ja pettusega töödeldud andmed viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul alates sellest asjaolust teadasaamisest või peatame selliste isikuandmete töötlemistoimingud, välja arvatud säilitamine, kuni ebaõigete, ebatäpsete isikuandmete parandamiseni, mittetäielike isikuandmete täiendamiseni või kuni isikuandmete hävitamiseni;
7.11. Teavitame isikuandmete saajaid Andmesubjekti soovil või omal algatusel parandatud või hävitatud Andmesubjekti isikuandmetest, välja arvatud juhul, kui sellise teabe esitamine oleks võimatu või ülemäära raske (Andmesubjektide suure arvu, andmeperioodi, ebamõistlikult suurte kulude tõttu). Sellisel juhul tuleb viivitamatult teavitada Andmekaitseinspektsiooni;
7.12. me tagame, et kogu vajalik teave esitatakse Teile selgel ja arusaadaval viisil.
7.13. te võite meie tegevuse ja/või tegevusetuse kohta, mis on seotud teie õiguste teostamisega, kaevata Riiklikule Andmekaitseinspektsioonile ADTAI poolt määratud tähtaegadel.
8. Küpsised ja sarnased tehnoloogiad. Kasutame küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid (edaspidi - Küpsised), et parandada oma tooteid ja Teie kogemust meie kodulehel:
8.1. küpsised on failid, mis säilitavad informatsiooni Teie arvuti kõvakettal või veebilehitsejas. Küpsised võivad koguda andmeid teie külastuste arvu, vaadatud lehtede, kodulehel tehtud toimingute, nende toimingute kuupäeva ja kellaaja, samuti teie külastuste sageduse, klõpsude arvu kohta konkreetsel lehel, kasutatud otsinguterminite jm kohta. Nende toimingute teostamiseks kasutame oma veebisaidil Google Analyticsit;
8.2. teil on võimalus valida, kas soovite küpsiseid vastu võtta või mitte: kodulehe avamise järel näete teadet, mis teavitab teid küpsiste kasutamisest ja küsib teie nõusolekut. Kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega, siis küpsiseid ei kasutata;
8.3. Samuti saate küpsised keelata oma veebilehitseja seadeid kasutades. Kui keelate küpsised oma veebilehitsejas või muul viisil, ei pruugi teil olla võimalik kasutada kodulehe mõningaid funktsioone;
8.4. Kodulehe mugavama ja tõhusama sirvimise tagamise, teie vajaduste parema mõistmise ja kvaliteetse teabe pakkumise eesmärgil kasutame neid Küpsiseid:

Küpsise nimetus

Funktsioon

Kehtivusaeg:

Kasutatavad andmed

Google Analytics (analytics.js)

_ga

Kasutatakse kodulehe külastajate eristamiseks

2 aastat

Kliendi ID

_gid

Kasutatakse kodulehe külastajate eristamiseks

24 tundi

Juhuslikult loodud ID

_gat

Kasutatakse saadetavate päringute arvu piiramiseks

1 minut

-

informatsiooni küpsiste kohta võite leida siit: www.AllAboutCookies.org , www.google.com/privacy_ads.html , ir https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
9. Kontaktid
Selle privaatsuspoliitika ja/või isikuandmete kaitsega seotud üldistes küsimustes võite pöörduda allolevatel kontaktidel:
UAB Valentis Baltic
juriidilise iśiku kood: 305551957
registreeritud aadress: Molėtų pl. 11, LT-08409 Vilnius, Leedu Vabariik
tel +370 37 452758 , e-post: pharma@valentis.lt
10. Lõppsätted
10.1. Valentis Baltic võib käesolevat privaatsuspoliitikat muuta igal ajal oma äranägemisel, vastutava töötleja algatusel ja/või isikuandmete töötlemist reguleeriva seaduse muutumise korral. Privaatsuspoliitika tuleb üle vaadata vähemalt kord kalendriaastas.
10.2. Privaatsuspoliitika ja selle muudatused jõustuvad alates nende sellel kodulehel avaldamise päevast.

Uuendamise kuupäev: 01-07-2019

Jūsų naršyklė nepalaikoma. Prašome atnaujinti naršyklės versiją.